Η καλύτερη επιλογή για να περιηγηθείτε στη Σίφνο
 • 22840 33044
 • ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
  Για όλες τις κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα αποδεκτή από την Suntrail για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.
 • ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ
  Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.
 • ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
  Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το μισθωτή.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Suntrail οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW)
  Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €500 για τις κατηγορίες των αυτοκινήτων καταβάλλοντας τα ποσά των €9 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς και στα λάστιχα.
 • ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ
  Παρέχεται δωρεάν.
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  Ο πελάτης καλείται να επιστρέψει το όχημα στο ίδιο επίπεδο βενζίνης με αυτή που το παρέλαβε.
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
  Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας.
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Suntrail χρεώνεται 10€ εκτός Καμαρών.
  Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στη SUNTRAIL το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση και στο ύψος των καυσίμων που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής, ο μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη SUNTRAIL την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της.
  H SUNTRAIL διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του οχήματος καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η SUNTRAIL έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να ανακτήσει την κατοχή και χρήση του οχήματος εάν και εφ’ όσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.
 • ΚΛΟΠΗ/ΖΗΜΙΕΣ
  Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την SUNTRAIL καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής. απώλειας ή ζημιάς του οχήματος ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί η SUNTRAIL. Απαγορεύεται η επισκευή του οχήματος σε περίπτωση βλάβης του από τον μισθωτή με τις δικές του γνώσεις. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή αντικατάσταση ελαστικών του εκμισθωθέντος οχήματος που καταστράφηκαν.
  Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το όχημα, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κλπ και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια συνετού οδηγού. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από το μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της SUNTRAIL. Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται (α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κόμιστρου (β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει οχήματα ή άλλα αντικείμενα (γ) Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας (δ) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους (ε) Για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς νόμους (στ) Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού (ζ) Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών (η) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή, προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της SUNTRAIL (θ) Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κλπ (ι) Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παράνομων πράξεων.
 • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  Η εκμισθώτρια εταιρεία καμία ευθύνη δεν έχει για αντικείμενα των υποψήφιων πελατών, των πελατών της που επιβαίνουν στα εκμισθωμένα οχήματα, είτε κατά τον χρόνο της σύμβασης, και που εγκαταλείφθηκαν μέσα στα οχήματα, είτε πριν τον χρόνο της σύμβασης και εγκαταλείφθηκαν μέσα στα γραφεία, είτε και μετά την σύμβαση οπουδήποτε και αν εγκαταλείφθηκαν. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος από πρόσωπο το οποίο δεν ενέκρινε η SUNTRAIL και το οποίο δεν αναγράφεται στην παρούσα μίσθωση. Σε περίπτωση ψεύτικης δήλωσης του μισθωτή, ότι αυτός κατέχει άδεια οδήγησης που εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον ή ότι αυτός είναι άνω των 23 ετών, η ευθύνη του εκτός από αυτήν που απορρέει από την παρούσα μίσθωση επεκτείνεται και δεν αποκλείεται ποινική του δίωξη. Απαγορεύεται η έξοδος του μισθωθέντος οχήματος από τη Σίφνο χωρίς την έγγραφη γι’αυτό συγκατάθεση του εκμισθωτή. Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωθέντος οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων τροχαίας κίνησης που κάθε φορά ισχύουν. Απαγορεύεται η στάθμευση του οχήματος σε απαγορευμένα μέρη. Για τυχόν τέτοια παράνομη στάθμευση ευθύνεται ο μισθωτής, στην περίπτωση που η εκμισθώτρια ζημιωνόταν είτε θετικά (πρόστιμο/ποινή) για την παράνομη στάθμευση ή παράβαση, είτε αποθετικά (με αφαίρεση της πινακίδας). Ο μισθωτής υποχρεώνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της εκμισθώτριας την οποία και υπόσχεται ότι θα καταβάλλει.
  Ειδικότερα για τις μοτοσυκλέτες, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι η μοτοσυκλέτα κυκλοφορεί με πάνω από 2 άτομα, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα που νοίκιασε αμέσως με καταβολή 100€, λόγω κακής χρήσης.
  Απαγορεύεται η οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος της Suntrail σε χωματόδρομο.
  Η χρήση οποιουδήποτε οχήματος σε χωματόδρομο επιφέρει πρόστιμο 100€ στον μισθωτή
 • ΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Ο μισθωτής υποχρεούται στην εξόφληση του μισθώματος κατά την παράδοση του οχήματος (εκτός αν έχει γίνει άλλη συμφωνία). Η χρέωση του οχήματος είναι 24ωρη. Για κάθε ώρα καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος, η χρέωση ανέρχεται στο 1/5 της συμφωνηθείσας τιμής ανά ώρα (εκτός αν έχει γίνει άλλη συμφωνία).
 • ΦΟΡΟΙ
  Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
  Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του οχήματος, υποχρεούται να ειδοποιήσει την SUNTRAIL εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο όχημα είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.
 • ΕΥΘΥΝΗ
  Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η SUNTRAIL δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της SUNTRAIL για την ανωτέρω αιτία.
 • ATYXHMATA
  Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω (α) Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο (β) Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο τυχόν συγκρούσθηκε το όχημα (γ) Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών (δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο μέσο (email κλπ) με την SUNTRAIL (ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο (στ) Να φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα οχήματα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός εικοσιτεσσάρων ωρών να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος / κλοπής στην SUNTRAIL και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην SUNTRAIL. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του οχήματος ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η SUNTRAIL έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της Χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ
  Απαγορεύεται η μετακίνηση οποιουδήποτε οχήματος εκτός Σίφνου Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο όχημα κατά την μεταφορά αυτού.
 • ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  (α) Το όχημα ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της SUNTRAIL το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μίσθωσης. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της SUNTRAIL. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. (β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή (γ) Oμοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο (δ) Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της SUNTRAIL και του μισθωτή (ε) H SUNTRAIL δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό (στ) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δε συμφωνηθεί εγγράφως (ζ) Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού σημφωνητικού με την SUNTRAIL όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή/και αντικατάστασης του αρχικά εκμισθωμμένου οχήματος με άλλο. (η) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτότυπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της SUNTRAIL (θ) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.
 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
  24ώρη εξυπηρέτηση 6981010690.